Gå til forsiden.ASTROLOGI OG TÆRSKELENS VOGTER

af
Holger Stavnsbjerg

Kristi fødsel for to tusinde år siden var et udtryk for, at menneskehedens engel er »kommet til Jorden«, fordi menneskeheden nu er nået så langt i sin udvikling, at den er ved at komme i kontakt sin sjæl.
Hierarkiet, som også kaldes ”Det Store Hvide Broderskab”, består af oplyste sjæle der engang har været mennesker, og som på de indre planer arbejder for at fremme og manifestere udviklingsplanen for Jorden og hele menneskeheden.
Dette åndelige indre broderskab og den stadigt voksende skare af verdenstjenere fungerer som menneskehedens engel eller sjæl, mens den fremskredne menneskehed i dag står som tærskelens vogter på selve tærskelen til guddommelighed.

Tærskelens vogter er i sit inderste væsen personligheden, som er en syntese af det fysiske, astrale og mentale legeme, som tilsammen udgør hele den lavere natur.
Den kan forstås som personlighedens skygge og egenvilje, og er astrologisk forbundet med planeterne Pluto og Saturn.
Vogteren er stadig den mest kraftfulde i menneskeheden, ligesom personligheden endnu er den dominerende faktor i de fleste fremskredne og højtudviklede menneskers liv. Det er samtidig denne magtfulde personlighed eller tærskelvogter, der udgør det største blændværk i menneskehedens og det enkelte menneskes liv.

Når vi starter vores inkarnationscyklus som mennesker, er personligheden ikke en vogter i mange liv. Mennesket arbejder ubevidst i sine omgivelser, tilsyneladende offer for omstændighederne og sin egen natur, og er underlagt maya, illusioner og begærets dragning mod livet i den fysiske verden.
Mennesket er på dette stadie ikke bevidst om sin sjæl og befinder sig ikke på tærskelen til guddommelighed.
Hvad der gælder for det enkelte menneske gælder også for menneskeheden. Først når hele menneskeheden fungerer som en integreret personlighed, kommer menneskehedens mægtige tærskelvogter til syne som en enhed.
Tærskelens vogter manifesterer sig i dag gennem f.eks. separatisme, nationalt glamour, racisme, astral vampyrisme, terrorisme, mediernes ubevidste antispiritualitet eller økonomisk grådighed, hvor penge gemmes bort til selviske formål, fordi viljen til at dele mangler.
Søren Kirkegaard kaldte i bogen Begrebet Angst tærskelens vogter for det dæmoniske, der kan manifestere sig som enten angst for det gode eller angst for det onde, hvor mennesket er ”fortvivlet” og mister sig selv, hvis det ikke tilslutter sig Gud.

Symbolsk set har vi som mennesker 700 inkarnationer, hvor vi udvikler og integrerer personligheden og igen symbolsk forstået 70 inkarnationer, hvor sjælen har gjort personligheden til sin tjener, på den åndelige frigørelsesvej man kalder discipelskabets vej.
I virkeligheden har man mange flere liv på disse to forskellige stadier, som er afhængig af hvor intelligent man vælger og hvor hurtigt man bevæger sig igennem de forskellige udviklingsfaser.

DE 7 STRÅLER

De 7 stråler er kosmiske energiformer, der bestemmer udviklingen for alle enheder i universet, hvad enten det drejer sig om et menneske, en menneskehed, et naturrige, en planet eller et solsystem. Derfor er alle mennesker, planeter og solsystemer er styret af fem stråler.
Disse fem er strålerne for sjælen, personligheden, det fysiske legeme, det astrale legeme og det mentale legeme.
Personlighedsstrålen er en syntese af strålerne for det fysiske, astrale og mentale legeme. Den skabes først sent i menneskets udvikling, når det begynder at være styret af det mentale legeme, som udvikles som det sidste af personlighedens tre legemer.

Personlighedsstrålen, kontrollerer vogteren frem til det tidspunkt, hvor sjælsstrålen mere og mere begynder at gøre sig gældende, hvilket først sker når man er nået så langt i sin udvikling, at man er et helt menneske eller en integreret personlighed.
Det er således først når intelligensen er udviklet, det bliver muligt for mennesket at fornemme sin sjæl, som også kaldes englen og således intuitivt opfatte den bagved liggende guddommelige NÆRVÆRELSE.
Dette er i stort omfang tilfældet i dag for millioner af højtudviklede og intelligente mennesker, der - igen symbolsk forstået - har gennemlevet de 700 inkarnationer, men som mangler de resterende 70 på indvielsens og discipelskabets vej.

Tærskelens vogter eller vogteren tager form når en åndelig nyorientering af menneskets liv har fundet sted, når sjælen gennem en krise leder hele personligheden hen imod frigørelse til tjeneste.
Først da kan konflikten mellem vogteren og englen opleves og forstås på en intelligent måde, så mennesket kan fornemme sin åndelige skæbne og tage de ansvarlige valg, så det til sidst finder sit særlige livskald.
Udfordringen for aspiranten bliver derefter at omsætte sine idealistiske aspirationer til praksis gennem sit tjenestearbejde for menneskeheden på udviklingsvejen.

Et sådant tidspunkt er nu kommet, som både er engaranti for menneskehedens fremskridt hen imod densforudbestemte mål, men som også samtidig skaber store hindringer (Alice Bailey: Blændværk (B) 138-148)
Dette hænger sammen med at tærskelens vogter optræder som sjælens modstander og er forbundet med planeterne Pluto, Uranus og Saturn, som i perioden 2013-15 danner meget stærke spændingsbetonede aspekter til hinanden.
Det er derfor så mange mennesker oplever den angst. frygt, depression og modstand som vogteren legemliggør og de begrænsninger, den lægger på åndelig kontakt, idet den fremmer og nærer individuelt blændværk.

Ved at analysere horoskopet fra 1. januar 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise, idet astrologiske undersøgelser har vist, at aktiveringen af spændingsbetonede aspekter i hundredeårshoroskoper udløser de store kollektive konflikter.

Ved en konjunktion bevæger en planet sig i sin daglige bevægelse, man kalder en transit, hen over en anden planet, der står fast på en bestemt grad i fødselshoroskopet. Den er det stærkeste aspekt som indleder en ny cyklus.

HOROSKOPET FOR VANDBÆRERENS TIDSALDER
1. januar 2000 kl. 00:00 København

Ved Berlinmurens fald november 1989 var Saturn og Neptun f.eks. i konjunktion med Solen og da finanskrisen brød ud i 2008, var Venus i konjunktion med Pluto/Chiron konjunktionen i Skytten quincunx Saturn i 8. hus
Under terrorkrisen i Algeriet januar 2013, hvor 8 nordmænd blev dræbt, var Pluto i konjunktion med Solen og Uranus med descendanten.

Penge er en af de største prøver men hensyn til, hvor mennesket og menneskeheden befinder sig på prøvestadiets vej før 1. indvielse. Denne vigtige prøve ser menneskeheden ikke ud til at have bestået endnu, blandt andet fordi viljen til at dele de vældige økonomiske ressourcer 1 % af befolkningen ejer, i stort omfang stadigvæk mangler (Saturn i Tyren i 8. hus).
Dette er en problematik, der især er forbundet med Tyren og Skorpionen og økonomihusene 8. og 2. hus, hvori Saturn og Månen befinder sig i hundredeårshoroskopet fra år 2000, der gælder for hele menneskeheden.

Månen, som står for verdens befolkning, er forhøjet i 2. hus og i fald i Skorpionen hvilket betyder, at menneskehedens identifikation med maja, fysisk blændværk og materialistiske illusioner skal falde bort blandt andet gennem økonomiske kriser.
Månen skjuler Uranus, som sammen med Skorpionen styrer sakralchakraet, som gør det muligt gennem en personlig krise at finde en ny indre frihed ved at udvikle en højere mental kreativitet, så man ikke udelukkende er styret af maja eller er fortabt i sanselighed, som de kristne ville udtrykke det. Den faldende interesse for økonomisk forbrug kan ses som et opmuntrende tegn i denne proces, hvor materialisme og kollektivt og individuelt maja flere steder gennemskues og afvikles.

Saturn, som formidler den 3. stråle for intelligent aktivitet er placeret i 8. hus i Tyren, som alle styrer strubechakraet. 8. hus står for død, sex, kollektive kriser, skatter og afgifter samt banker og investeringsfirmaer.
Saturn i Tyren står også for New York, Israel og Kina der alle har Solen eller ascendanten i Tyren og en 3. stråle personlighed for intelligent aktivitet, der blandt andet styrer handel, bankvæsen, økonomi og finans.
F.eks. var Jupiter i konjunktion med Saturn i Tyren, da Occupy Wall Street bevægelsen startede sine demonstrationer mod børsen på Wall Street i New York i efteråret 2011.

I astrologien er en opposition et spændingsbetonet aspekt på 180 grader mellem to planeter, der skaber projektioner, der kan løses ved at se at man indser, man rummer begge kvaliteter.
Oppositionen mellem Månen i 2. hus og Saturn i 8. hus bevirker, at mange mennesker har ambivalente følelser i forhold til velstående lande, racer, finansieringsinstitutioner og banker, fordi så mange har måttet gøre dyrekøbte erfaringer gennem finanskrisen.

Den rige overklasse og de velstående nationer, racer, banker eller finansinstitutioner (Saturn i 8. hus) ser måske så til gengæld ned på almindelige mennesker eller nationer, der ikke har så stærk en økonomi som dem selv (Månen i 2. hus).

SATURN I SKORPIONEN 2013-15

Da Pluto gik gennem Skytten fra 1995 til 2008, blev der skabt en optimistisk eufori omkring investeringer og stigende huspriser, som brat blev afløst af finanskrisen i 2008, da Pluto gik ind i Stenbukken.
Med Saturn, der går igennem i Skorpionen i 2. hus i hundredeårshoroskopet fra 2012 til 2015, kan man opleve konsekvenserne af overforbrug, idet Månen i Skorpionen i 2. hus kan skabe stærke begær efter andres værdier eller ting som fører til gældsfængsler og luksusfælder eller kriser med banker og forsikringsselskaber.
Nogle må gøre status over i vor høj grad de har bevidstgjort og transformeret deres projektioner, mens andre udfordres i forbindelse med familieforhold, hus og hjem, parforholdsøkonomi, seksualitet eller problemer med at dele følelser og ressourcer måske i forbindelse med skilsmisse, arv og død.

Mange er arbejdsløse eller faldet ud af dagpengesystemet, fordi flere firmaer er gået konkurs og banker er blevet stillet til ansvar for deres økonomiske rådgivning, hvor mange af deres klienter har mistet deres opsparing efter investeringer i tvivlsomme værdipapirer.
Finansiel spekulation eller investeringer af ens egne penge eller pension gennem aktiehandel, er dybest set ens eget ansvar, hvor man har været motiveret af begær efter hurtige og let tjente penge, som det er nemt, forståeligt og populært at give bankerne og investeringsselskaberne skylden for.
Alle disse temaer forstærkes af at Pluto - tærskelens vogter - i 2012-15 er i konjunktion med Solen i 4. hus i Stenbukken i horoskopet for Vandbærerens tidsalder.

FINANSKRISENS ÅNDELIGE MULIGHEDER

Krisen, som for mange er forbundet med økonomiske problemer, vil gøre det muligt at finde et nyt åndeligt fundament for millioner af mennesker, hvis orientering måske hidtil primært har været rettet mod den ydre fysiske verden.
Disse traditionelle materielle værdier kalder man i indisk yogafilosofi for maja, som især er forbundet med Skorpionen, hvis mantra i de tidligere udviklingsfaser er: “Lad maya stå i flor, og lad vildfarelse herske”.
Maya kan defineres som de kræfter der styrer menneskets syv chakras hvor sjælens energier holdes ude.
Problemet med maya består i, at et menneske der styres af fysiske, astrale og mentale kræfter, til enhver tid er overbevist om, at de er de eneste der findes og er de rette for det. Men når sådanne kræfter kontrollerer mennesket, låser de det fast i en separatistisk holdning og skaber en virkning, som nærer og stimulerer personligheden og tærskelens vogter, som ikke inddrager sjælens energi.

Derfor ligger mennesket under for maya, så længe han eller hun styres af en anden kraft end den energi der kommer direkte fra sjælen, som først kommer til at kontrollere det lavere selv, når mennesket er på prøve som discipel før 1. indvielse, man kalder fødslen i Betlehem, hvor fødslen af Kristusbevidstheden i hjertet finder sted.

Ved 1. indvielse, som er den største åndelige begivenhed i et menneskes liv, indvier Kristus fra det højere indre mentalplan det antal mennesker der er rede til det, til en dybere kontakt med deres sjæl, og dermed til den åndelige verden.
Der lukkes op for en øget energitilførsel fra sjælen, som strømmer gennem hovedcentret og personlighedens tre legemer, hvorved hjertechakraet åbnes. Denne åndelige nyorientering fører til en værditransformation, som inspirer den søgende til at betræde discipelskabets vej og finde sit tjenestearbejde for menneskeheden. Millioner af mennesker vil tage 1. indvielse inden år 2025 ifølge Alice Bailey.
Vi fejrer 1. indvielse juleaften til minde om Jesusbarnets fødsel, hvor vi udtrykker vores kærlighed ved at give hinanden gaver, der symboliserer det avancerede udviklingsstadie menneskeheden nu har nået, nemlig kontrollen over det fysiske plan, som er nødvendig at mestre før 1. indvielse bliver mulig.

Som før omtalt viser Månen i Skorpionen i 2. hus i hundredeårshoroskopet, at milliarder af mennesker i verden i dag er centreret i sakralchakraet og udelukkende tilskyndet af maya i dens tætteste fysiske form, hvilket skaber forgængelige begær efter seksuel tilfredsstillelse, besiddelser og luksus samt længsel efter økonomisk, social og religiøs bekvemmelighed og tryghed.
Her kan Saturn i Skorpionen, hen over Månen og gennem 2. hus (værdier, arbejde og job, manifestation, penge) i perioden 2013-15 skabe en åndelig nyorientering efter en kritisk status over de begær efter ting og de værdier man hidtil har baseret sin tilværelse på.

Da Uranus og Skorpionen begge styrer sakralchakraet, kan Saturn i Skorpionen og Plutos kvadratur eller spænding til Uranus de næste tre år skabe mulighed for en bevidstgørelse og transformation af kollektivt og individuelt maja, som er centreret i dette chakra.
Kræfterne centeret i sakralchakraet (Månen i Skorpionen) kan sublimeres til strubechakraet (Saturn i Tyren) ved at udvikle en højere mental kreativitet, hvilket er en proces alle må gennemleve før 1. indvielse bliver mulig.
I processen med at forvandle kræfterne i de lavere centre, som kontrollerer personligheden, til energier i centrene over mellemgulvet, som automatisk responderer på sjælens inspiration, kan daglig meditation og åndedrætsøvelser desuden være en hjælp.

Der er endvidere sandsynlighed for, at mange vil opleve, repetere eller genopleve konflikten mellem englen og vogteren de næste to år, hvor Saturn går igennem Skorpionen og Pluto er i konjunktion med Solen. Skorpionen formidler den 4. stråle for harmoni gennem konflikt, som sammen med Saturn intensiverer og fremmer indvielseskrisen.
Gennem de intensiverede indvielsesprøver udsættes menneskeheden for et næsten uudholdeligt pres gennem det individuelle og kollektive solar plexus, der er styret af Mars (Alice Bailey: Esoterisk Healing (EH) 169).

INDVIELSE OG DE TRE LEGEMER

Før hver bevidsthedsudvidelse eller indvielse går en periode med prøver i et af de tre legemer, som enten kan være det mentale, astrale eller fysisk/æteriske legeme.
Da Skorpionen er et vandtegn og Neptun fra 2012-25 er i Fiskene, som også er et vandtegn, vil det kollektivt set være følelsesmæssige eller astrale prøver og prøvelser menneskeheden for det meste må gennemleve de kommende år.
Dette hænger sammen med, at menneskeheden er styret af Skorpionens tegn, der lige som tegnets hierarkiske hersker, Merkur, formidler 4. stråle for harmoni gennem konflikt, der er menneskehedens sjælsstråle (Alice Bailey: Esoterisk astrologi (EA) 41).

Denne udfordring og gunstige lejlighed forstærkes af, at Pluto fra 2013 til 2018 går igennem det andet dekanat på 10 grader i Stenbukken, der er forbundet med det astrale legeme. Stenbukkens andet dekanat styres desuden af værdiernes planet, Venus, der formidler den 5. stråle for konkret videnskab, der er menneskehedens personlighedsstråle.
Da den højere korrespondance til det 10 grader store astrale dekanat i Stenbukken er sjælen, kan følelsesmæssige eller økonomiske kriser skabe en værditransformation.
Her vil mange får mulighed for en ny eller dybere sjælskontakt ved at bede Gud om hjælp i deres nød, som for nogle kan blive et vigtigt indledende stadie i den lange proces, der forvandler det intelligente, højtudviklede og søgende menneske til en discipel.

Det er vores udfordring at lære at håndtere tærskelens vogter og at skaffe osviden om de fremgangsmåder, hvorved fusionenmellem englen og vogterenkan finde sted, en proces der i høj grad er forbundet med stjernetegnet Skorpionen, der styrer enten 1. 2. eller 3. indvielse og hvor planeterne Mars og Pluto hersker.
På discipelskabets vej bliver Mars troens ridder, der destruerer og transformerer den indre drage, Pluto, hvorved sjælen triumferer over vogteren og gør den til sin tjener og repræsentant på det ydre plan.

Det er som når helten efter sin lange kamp med dragen pludselig oplever den siger ja til ham og bliver en hjælper han kan flyve på og kraft han kan bruge til at nå sine mål sammen med.
Det er som når Skorpionen efter at have lagt en ring af ild omkring sig og er død i flammerne, genopstår som ørnen, den nu befriede sjæl, der gennem mange liv har været holdt i skændigt fangenskab på det astrale plan.
Det er som Jesus lignelse i biblen om den fortabte søn, der efter at have gennemskuet maja og sine illusioner og blændværk, rejser sig op og begynder den lange vandring tilbage til faderen, som lykkelig og jublende løber ham i møde.
Denne evige kamp mellem englen og vogteren, lyset og mørket, helten og dragen, sjælen og personligheden, eller Gud og djævelen fortsætter helt op til menneskets endelige frigørelse og oplysning, der er i biblen er symboliseret ved Jesus død og genopstandelse på korset på Golgata i Jerusalem.

Og sådan står vi i dag - menneskeheden og Hierarkiet. Vi er alle fri til at gå fremad ind i lyset, hvis det er vores beslutning, eller til at blive stående uden at gøre fremskridt, uden at lære noget og uden at komme ud af stedet, ”… du er lige så fri til at vende tilbage til identifikationen med vogteren, idet du således siger nej til englens indflydelse, afviser en umiddelbart forestående mulighed og udskyder dit afgørende valg til en langt senere cyklus” (B 146).
Dette gælder for mennesket, såvel som for menneskeheden som helhed, hvilket blandt andet var temaet i Franz Kafkas ”Processen” fra 1920’erne. Hovedpersonen Josef K’s tøven og manglende åndelige valg foran porten ind til lyset i Paradiset gjorde, at han faldt tilbage i vogteren som i vor tid er frygt, skyld, fremmedgørelse og depression.

Det store spørgsmål er nu om menneskehedens materialistiske personlighed, som er styret af 5. stråle for konkret videnskab vil sejre eller dens kærlighedssjæl vil hjælpe os til at finde frem til de sande værdier og på den måde indlede Vandbærerens tidsalder for åndeligt broderskab hvor sjælen hersker.

---000---