Gå til forsiden.Den astrologiske skole

Generel beskrivelse af kurset

Skolen tilbyder en 3-årig grunduddannelse i klassisk og esoterisk astrologi på i alt 24 weekends. Der undervises i effektive teknikker og metoder, der giver den viden og erfaring, der skaber muligheder for, at astrologen eller den astrologiinteresserede før eller siden kan arbejde som professionel astrolog.

Undervisningen på 3. år i esoterisk astrologi tager sit udgangspunkt i den nye åndelige astrologi, som er givet i Alice Baileys banebrydende værk 'Esoterisk Astrologi'. Den Astrologiske skoles pensum er desuden et velegnet supplement til den øvrige undervisning, der finder sted i andre esoteriske og teosofiske centre og foreninger i Norden.

1. + 2. del: Klassisk Astrologi

På 1.del vil der helt overvejende blive undervist i den klassiske astrologis grundprincipper. Ved hjælp af enkle tydningsteknikker, gruppearbejde, kursisternes og berømte personers horoskoper, lærer man at finde frem til horoskopets ressourcer, karmiske udfordringer og fremtidige udviklingsmuligheder.Uddannelsens første del henvender sig til alle og kræver ingen astrologiske forkundskaber.

Har man ikke sit eget horoskop, vil det blive opstillet, hvis man sender sine astrologiske data til Holger Stavnsbjerg inden kursets start. Angiv nærmeste større by, såfremt fødselsstedet er en mindre by.

E-mail: hostavns@stofanet.dk.

3. del: Esoterisk Astrologi

Ud over de studerende fra klassisk astrologi på 1. + 2. del, henvender 3.del sig også til alle der har erhvervet sig et solidt kendskab til den klassiske eller eksoteriske astrologi på anden vis. På uddannelsens 3. del vil følgende emner blive behandlet:

  • indvielsens astrologi
  • triangler
  • esoterisk parforholdsastrologi
  • mundan og historisk astrologi

Ud fra det progressive horoskop, der rummer kimen til videnskaben om skæbne, vil der blive undervist i korrektion. Videnskaben om de 7 stråler vil blive introduceret på 3.del. Det vil blive vist, hvordan man anvender horoskopet til at nå frem til at bestemme eller sandsynliggøre menneskets hovedstråler. Der vil blive sat fokus på forholdet mellem chakraerne, strålerne, de hellige og ikke hellige planeter, samt planeter i forhøjelse, eksil og fald. Ved hjælp af hjemmeopgaver vil man lære at bestemme ascendanten nøjagtigt gennem korrektion og tyde horoskoper på forskelligt niveau.

Grundbøger

Som grundbøger på 1.del vil 'Kompendium for Astrologistuderende' blive brugt.'Discipelskabets Astrologi', 'Indvielsens Astrologi', 'De 7 Stråler og Personlighedens Udvikling' og 'Menneskehedens Astrologi', af Holger Stavnsbjerg, vil blive anvendt som studiemateriale på 3.del. Den samlede materialeudgift for 1.og 2.del er på ca. 1200 kr. og er ikke inkluderet i kursusprisen.

Læreren

Holger Stavnsbjerg, født 5.8.1949, er cand. phil. i historie og uddannet gymnasielærer og har gennem de sidste 30 år arbejdet med meditation, psykologi, teosofi og astrologi. Siden 1987 har Holger Stavnsbjerg fungeret som professionel astrolog og foredragsholder, medvirket i mange udsendelser i radio og TV og skrevet flere anmelderroste bøger om både klassisk og esoterisk astrologi og historie. I begyndelsen af 90’erne blev han engageret i den teosofiske bevægelse og blev særligt interesseret i Alice Baileys esoteriske astrologi. I 1996 oprettede han "Den Astrologiske Skole", som gennem samarbejde med forskellige esoteriske centre og foreninger, har afholdt mange kurser, foredrag, seminarer og undervisningsforløb i U.S.A., Norge, Sverige og Danmark.

Kursuspris

Prisen pr. modul, der består af 8 weekends, er omkring 8000 kr. pr. modul i Århus, Faaborg og København.


Beskrivelse af kursets enkelte dele

1. del: Klassisk Astrologi

Klassisk astrologi 1

Stjernetegn og huse
Horoskopets opbygning og de fire vigtige punkter: Ascendant, Decendant, MC og IC introduceres. Derefter gennemgås de 12 huse og stjernetegn. Vi vil arbejde med deltagernes horoskoper, hvor man lærer at skabe et hurtigt overblik over sine ressourcer ved at finde ud af i hvilke huse, planeterne befinder sig.

Måne, Sol og Ascendant
Alice Baileys udviklingsorienterede astrologi introduceres, hvor Månen står for fortiden og karmisk repetition, Solen for de nuværende problemer og muligheder og Ascendanten for sjælens mål med denne og fremtidige inkarnationer.


Klassisk astrologi 2

De 4 elementer og de 3 dynamikker
Første dag behandles de 4 elementer, hvor ild står for egenviljen, luft for det mentale, vand for det astrale og jord for det fysisk/æteriske legeme. Teorien om de 3 dynamikker, som er horoskopets tredeling i kardinale, faste og bevægelige tegn, præsenteres.

Intellekt og erkendelse: Merkur og Jupiter
Næste dag går vi over til at arbejde med Merkur og Jupiter. I små grupper lærer man at kombinere en planets kvaliteter med det tegn og hus, hvori dan står. Ved at tyde hinandens horoskoper, vil man begynde at udvikle sin spørgeteknik, som er vigtig at beherske, når man senere skal arbejde som astrolog.


Klassisk astrologi 3

Arbejdsglæde og kærlighed: Mars og Venus
Første dag arbejder vi med Mars og Venus, der symboliserer vores maskuline og feminine energier samt princippet om aktivitet, modtagelighed og arbejdsglæde. Ved at undersøge hvorledes Mars og Venus har manifesteret sig i kursisternes horoskoper, vil anvendelsen af den introducerede viden blive demonstreret i praksis.Vi vil desuden beskæftige os med de stjernetegn og planeter, der hersker over horoskopets husspidser.

Karma, kriser og skyggesider: Saturn og Pluto
Næste dag vil temaet være den terapeutiske og karmiske astrologi, hvor Månens, Saturns og Plutos placeringer i horoskopet afspejler vores tidligere liv, samt de muligheder og udfordringer de antyder.


Klassisk astrologi 4

Tjenestens frigørende vision: Uranus og Neptun
Præsentationen af de 10 kendte planeter i vores solsystem afsluttes med en gennemgang af Uranus og Neptun samt asteroiden Chiron. Uranus angiver, hvor vi har muligheder for at skabe de nye arketyper, der vil blive de fremherskende i Vandbærerens tidsalder. Neptun, der står for sjælens uselvisk kærlighed og intuition, skænker disciplen visionen af muligheden for oplysning og frigørelse gennem meditation, offer og tjeneste. Chiron er den sårede healer, som viser hvor vi får muligheder for at udvikle en dyb indsigt, visdom og medfølelse som f.eks. kan manifesteres gennem undervisning og healing senere i livet.

Syntesepunkter: Måneknuder og Lykkepunkt
Vi præsenterer de studerende for teorien om Måneknuderne og Lykkepunktet, som er horoskopets vigtigste syntesepunkter. Lykkepunktet angiver hvor vi kan finde sjælskontakt, virkeliggørelse af Dharma og lykke i livet, mens Måneknuderne afspejler vores udviklingsvej.


Klassisk astrologi 5

Uaspekterede og retrograde planeter
Da planeternes position i bestemte tegn og huse giver astrologen vigtige informationer om menneskets udfordringer og specielle skæbne, vil vi beskæftige os indgående med retrograde og uaspekterede planeter samt med planeter i forhøjelse, eksil og fald.


Klassisk astrologi 6

Aspekter, aspektmønstre og horoskoptyper
De oftest forekommende aspektmønstre og Marc Edmund Jones 7 horoskoptyper introduceres, idet viden om disse vil være en meget stor hjælp til hurtigt at skabe sig et overblik over horoskopets ofte komplicerede mønstre. Ved at anvende berømte personers horoskoper som eksempler, bliver den introducerede viden anskueliggjort på en enkel og overbevisende måde.


Klassisk astrologi 7

Transitter og det progressive horoskop
Den næste dag vil der blive undervist i transitterne, som er en betegnelse for planeternes daglige bevægelser samt det progressive horoskop, der rummer kimen til videnskaben om skæbne. Elevernes progressive horoskoper vil blive opstillet og gennemgået, så man får en mere personlig oplevelse af denne avancerede form for astrologi.


Klassisk astrologi 8

Syntese og tydning
For at optræne evnen til at se sammenhænge, skabe overblik og syntese, vil vi bruge den sidste weekend til at tyde horoskoper, hvor blandt andet anvendelsen af transitter og progressioner vil hjælpe med til at forstå fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder og hændelser.


3. del: Esoterisk Astrologi

.

Esoterisk astrologi

Stjernetegn og huse
I denne weekend introduceres fundamentet for den esoteriske astrologi hvor den esoteriske betydning af de 12 huse og stjernetegn gennemgås. Vi vil arbejde med den esoteriske betydning af de tre kors samt de esoterisk planetherskere over tegnene, hvis placering i horoskopet kan vise, hvilket tjenestearbejde sjælen søger at manifestere i den nuværende inkarnation. Ved at analysere kendte disciples og indviedes horoskoper ud fra den esoteriske astrologis teorier, vil deres sjælsformål træde tydeligt frem.Vi vil desuden fokusere på hver enkelt deltagers horoskop, hvorved man måske kan finde frem til en ny forståelse af sit livsformål.


Esoterisk astrologi

Planeterne og de 7 stråler
Sammenhængen mellem planerne, chakraerne og de 7 stråler præsenteres. Der vil desuden blive undervist i de hellige og ikke-hellige planeter, som i spænding kan afsløre en gammel uløst konflikt mellem personligheden og sjælen. I små grupper lærer man at kombinere en planets kvaliteter, chakraforbindelse og stråler med det hus og tegn hvori den står.


Esoterisk astrologi

Planeter i forhøjelse og fald
Planeter i forhøjelse og fald At en planet er forhøjet i et stjernetegn betyder, at den energi ikke møder modstand, hvorved den får en voksende indflydelse. At en planet er i eksil eller i fald i et tegn betyder modsat, at dens energi møder modstand, hvorved den har en aftagende indflydelse på mennesket.Der vil blive åbenbaret meget vedrørende disciplens liv og sjælsformål, hvis planeternes funktion og symbolske betydning i de forskellige stjernetegn bliver undersøgt og forstået.


Esoterisk astrologi

Transitter og det progressive horoskop
I esoterisk astrologi er det meget vigtigt at arbejde med de store planeters daglige bevægelser eller transitter, der afspejler den progressive manifestation af sjælens vilje, kærlighed og intelligens.

Næste dag arbejdes der med det esoteriske progressive horoskop, der ifølge Alice Bailey rummer kimen til videnskaben om skæbne. Hvert tegn er opdelt i tre dele, de såkaldte dekanater, der hver for sig står for det fysiske, astrale og mentale legeme, som spiller en stor rolle i det progressive horoskop. De planeter der styrer hvert dekanat, afspejler de prøver og det arbejde der skal udføres i løbet af inkarnationen. Ved at betragte dekanaterne i kursisternes progressive horoskoper, vil de nuværende muligheder og det umiddelbart næste udviklingstrintrin træde frem.


Esoterisk astrologi

Korrektion
Da ascendanten spiller en meget vigtig rolle esoterisk astrologi, idet den står for sjælens formål med inkarnationen, er det vigtigt, at man kan korrigere et horoskop, hvilket vil sige nøjagtigt bestemme ascendantens position. Der vil blive undervist i enkle metoder, som gør det muligt for deltagerne at korrigere deres eget horoskop. Gennem to hjemmeopgaver til hver gang trænes eleverne i et bruge korrektionsmetoden i praksis og tyde horoskoper på forskelligt niveau.


Esoterisk astrologi

Mundan astrologi og de 7 stråler
Videnskaben om de 7 stråler introduceres, idet disse spiller en meget stor rolle i den esoteriske astrologi. Da gruppeastrologi vil få en meget stor betydning i den ny tidsalder, vil der endvidere blive undervist i mundan astrologi og de 7 stråler. Gennem en analyse af Frankrigs, Ruslands og USA’s sjælshoroskoper introduceres en ny esoterisk/astrologisk metode til at forstås disse nationers indvielseskriser og særlige rolle i skabelsen af Vandbærerens tidsalder.


Esoterisk astrologi

Indvielsens astrologi
Da millioner af mennesker vil tage 1.indvielse op til år 2025, vil det være af meget stor betydning at have kendskab til indvielsens astrologi. Vi vil gennemgå de 5 store indvielser og se eksempler på, hvorledes flere højtudviklede disciples indvielser klart er reflekteret i deres horoskoper.


Esoterisk astrologi

Esoterisk parforholdsastrologi
Gennem composit - og relationshoroskoper og den esoteriske astrologi, kan man kaste afgørende lys over det dybere formål med parforhold, forhold mellem børn og forældre eller mellem disciple. Vi vil demonstrere hvordan de nye teorier fungerer ved at analysere kendte disciples og indviedes relationshoroskoper.Det anbefales deltagerne at medbringe transparenter over flere relationshoroskoper, der vedrører egne samarbejdsrelationer eller parforhold.


Ret til ændringer forbeholdes.

Oplysning om Skolen:

STED: Mejlgade 28, 1. sal Gården 8000 Århus C. Kl.: 10:00 - 16:00.

TILMELDING: tlf.: 86 25 80 62 eller E-mail:hostavns@stofanet.dk

INFORMATION OM SKOLEN: www.esoterisk-astrologi.dk

Holger Stavnsbjerg
St.Blichers Vej 7
8230 Åbyhøj
Tlf: 86 25 80 62
E-mail: hostavns@stofanet.dk
Hjemmeside: www.esoterisk-astrologi.dk


Web-design af Erik Morsing: www.erikmorsing.dk